spot_img
spot_img
spot_img
Vitez
slabi snijeg
0.5 ° C
0.5 °
0.5 °
89 %
2.3kmh
100 %
Pet
-0 °
Sub
1 °
Ned
2 °
Pon
4 °
Uto
2 °

RASPISAN MEĐUNARODNI JAVNI POZIV: Je li ovo posljednja šansa za prodaju Vitezita u stečajnom postupku?

- Oglasi -

Na temelju članka 101.,102., i 103. Zakona o stečajnom  postupku (Službene novine FBiH broj 29/03  I 32/04 ), Odluke Skupštine vjerovnika  i  Odluke Odbora povjerilaca  donesene dana 28.10.2022. godine o prodaji imovine stečajnog dužnika , stečajni upravnik  oglašava: MEĐUNARODNI JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PISMENIH PONUDA ZA KUPOVINU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA (LOT1)

A  PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je pokretna i nepokretna  imovina stečajnog dužnika PS”Vitezit“ d.o.o Vitez – U STEČAJU, Tvornička 1

Nekretnine u vlasništvu privrednog društva PS“Vitezit“ d.o.o.Vitez – U STEČAJU  nalaze se u općinama :

Općina Vitez, K.O. Većerska, PL  broj 1044.

LOT 1 .

 I NEKRETNINE  – PROIZVODNA CJELINA POGONA “D”

1.1  Predmetni dio kompleksa Pogona “D”, Proizvodne cjeline “Proizvodnja nitroglicerina”, je izgrađen na katastarskim parcelama sveukupne površine  84.968 m2   i vlasništvom  1/1.

1.2.Predmetni dio kompleksa Pogona “B”, sa više  objekata Proizvodne cjeline “Proizvodnja plastičnih eksploziva je 

izgrađeno je 34 građevinskih objekata u središnjem dijelu.

Sveukupna površina  2 parcele iznosi 260.296 m2 katastarske površine sa dijelom posjeda i vlasništva 1/1.

1.3. Predmetni dio kompleksa sa objektima i tehnologijom za tretman vode iz potoka Večerska, sa nekoliko   građevinskih objekata, sveukupne površina od  13.020 m2 katastarske površine sa dijelom posjeda i vlasništva 1/1.

2. ISPITNI POLIGON

Predmetni dio kompleksa “Vitezit” d.o.o., sa 18 samostalnih klasičnih objekata Pomoćno-skladišne cjeline “Poligon za ispitivanje proizvedenih eksploziva”, je izgrađen na više međusobno povezanih katastarskih parcela .

Sveukupna površina svih ovih parcela je 102.846 m2, sa posjedom i vlasništvom PS“Vitezit“ d.o.o.Vitez – U STEČAJU u dijelu 1/1.

3. GLAVNI MAGACINI

 Predmetni dio kompleksa “Vitezit” d.o.o., sa deset samostalnih klasičnih objekata pomoćno-skladišne cjeline “Glavni magacini fabrike eksploziva”, je izgrađen na 2 međusobno povezane katastarske sveukupne površine  od267.256,00 m2, sa posjedom i vlasništvom  1/1.

4. MAGACIN G-701

Predmetni dio kompleksa , sa jednim samostalnim klasičnim objektom ukupne površine koja će se pridodati ovom objektu iznosi 4.000,00 m2, sa dijelom posjeda 1/1.

5. ADMINISTRATIVNI OBJEKTI 3

 Predmetni dio kompleksa “Vitezit” d.o.o., sa 3 samostalna klasična objekta, je izgrađen na jedinstvenoj katastarskoj parceli  ‘’Industrija”, kulture “zemljište uz van Privrednu zgradu” ukupne bruto katastarske površine 10.860 m katastarska  općina Večerska, općina Vitez, sa posjedom i vlasništvom Naručitelja u dijelu 1/1,

6. CENTRALNA KUHINJA

 Predmetni dio kompleksa “Vitezit” d.o.o., sa samostalnim klasičnim objektom, ukupne površine 6.755 m2,  sa posjedom i vlasništvom 1/1.

7. UPRAVNA ZGRADA 2

Objekat je izgrađen na jedinstvenoj katastarskoj parceli „Industrija“, kulture zemljište uz van Privrednu zgradu, površine 1.350 m2, a objekta 602,48 m2,  , sa posjedom i vlasništvom 1/1 PS“Vitezit“ d.o.o. Vitez

8. NOVA KOTLOVNICA

Energetski dio kompleksa izgrađen na jedinstvenoj katastarskoj parceli sa 4 objekta „Industrija“ kulture „ zemljište uz privrednu zgradu „ bruto katastarske površine 5.364 m2, katastarska općina Večeriska, općina Vitez , sa posjedom i vlasništvom 1/1,

9. STARA KOTLOVNICA

Energetski dio kompleksa izgrađen na jedinstvenoj katastarskoj „Industrija“ kulture „ zemljište uz privrednu zgradu „površine 11.900 m2, sa objektom glavne zgrade 524.44 m2, pomoćni objekt 37.44 m2, katastarska općina Večerska, općina Vitez , sa posjedom i vlasništvom 1/1.

10. TRANS SERVIS

Dio kompleksa sa nekoliko spojenih objekata (5)  Uslužno – servisne cjeline je izgrađen na katastarskoj parceli „Industrija“ kulture zemljište uz van Privrednu zgradu bruto katastarske površine 8.720 m2, katastarska općina Večerska, Općina Vitez, sa djelom posjeda i vlasništva 1/1.

11. P POGON

Dio kompleksa sa 15 samostalnih objekata proizvodno skladišne cjeline, izgrađen na katastarskoj parceli „Industrija“ kulture „zemljište uz van privrednu zgradu“ bruto katastarske površine 52.800 m2 , katastarska općina Večerska, općina Vitez, sa posjedom i vlasništvom u dijelu 1/1,

12. „KG POGON“

Predmetni dio kompleksa “Vitezit” d.o.o., sa 16 samostalnih klasičnih objekata u jedinstvenoj ogradi, je izgrađen na više međusobno povezanih katastarskih parcela , K.O. Večerska, općina Vitez,

13. POGON R

 Predmetni dio kompleksa “Vitezit” d.o.o., sa 60 samostalnih klasičnih objekata u jedinstvenoj ogradi, je izgrađen na više međusobno povezanih katastarskih parcela ukupne površine parcela 253.569m2. sa posjedom i vlasništvom u dijelu 1/1.

14. NOVA UPRAVNA ZGRADA

Predmetni dio kompleksa “Vitezit” d.o.o nazali se na parceli 1435/52 n.p. ukupne površine 6050 m2., sa posjedom i vlasništvom 1/1, Objekat na ovoj parceli je „SP-1“-nova upravna zgrada ukupne površine 451,36 m2.

15. NOVA AMBULANTA

Predmetni dio kompleksa “Vitezit” d.o.o nalazi se na parceli k.č.1435/27 n.p. Površina parcele je 930 m2, a površina objekta 363, 40 m2, sa posjedom i vlasništvom 1/1,

16. STARA AMBULANTA

Predmetni dio kompleksa “Vitezit” d.o.o nalazi se na parceli 1435/26 n.p.  Površina parcele je 1.400 m2 a površina objekta 190,90 m2, sa posjedom i vlasništvom 1/1,

17. KLP POGON

Predmetni dio kompleksa “Vitezit” d.o.o nalazi se na parceli 1435/7 n.p. površine 12.000 m2. Dva građevinskia objekta na ovoj parceli „KLP-300J“ –proizvodnja površine 1.109,05 m2, uprava pogona površine 300,05 m2, sa posjedom i vlasništvom 1/1,

18. POGON C

Predmetni dio kompleksa “Vitezit” d.o.o nalazi se na parcelama 1435/7 n.p., 1435/8 n.p., 1435/39 n.p., 1435/41 n.p.,1435/42 n.p.,1435/43 n.p. ukupne površine 318.266 m2, sa 74 objekta , u posjedu i vlasništvu 1/1.

19.  POMOĆNO SKLADIŠTNI OBJEKTI

Predmetni dio kompleksa “Vitezit” d.o.o nalaze se na parcelama 1435/24n.p., 1435/25n.p.ukupne površine 19.775m2,  sa 15 objekata, sa posjedom i vlasništvom 1/1. Ukupno od rednog broja 1 do 19 , 104 katastarske parcele.

II  STROJEVI  -Specifikacija  prema Elaboratu o popisu sačinjenih od strane sudskih vještaka.

Sveukupna početna cijena LOT 1. iznosi    5.521.952,31 €   (10.800.000,00 KM).

B NAČIN PRODAJE   

–Pisane ponude sa punim nazivom , adresom i brojem telefona podnositelja prijave dostavljaju se do dana  06.12.2022. godine prije održavanja prodaje , a datum uplate depozita do dana 08.12.2022. godine prije održavanja prodaje .

C  TERMIN, UVJETI I POSTUPAK PRODAJE 

Vrijeme prodaje je dana  12.12.2022. god.( ponedeljak) u 12 sati u prostorijama Općinskog suda u Travniku (na adresi Vezirska br. 2 ).

– Kupcu će uplaćeno osiguranje biti uračunato u cijenu, a ponuđačima čija ponuda ne bude prihvaćena depozit će se vratiti u roku od pet dana od dana zaključenja javnog nadmetanja po ovom javnom pozivu.

-Imovina, koja je predmet prodaje je u vlasništvu stečajnog dužnika i prodaje se u postojećem pravnom statusu. 

-Prodaja će se održati i ako na njemu sudjeluje samo jedan ponuđač  a koji ispunjava uslove oglasa,     

– Imovina se ne može prodati ispod naznačene početne cijene.

D   PRAVO SUDJELOVANJA NA JAVNOM NADMETANJU

– na  javnom nadmetanju mogu sudjelovati kupci koji na ime jamstva (depozita), uplate novčana sredstva u iznosu  10 % od početne cijene za LOT 1, na transakcijski račun PS „Vitezit“ d.o.o.Vitez – U STEČAJU otvoren u PRIVREDNOJ BANCI SARAJEVO  broj 101 130 00730191 48 sa naznakom za sudjelovanje na javnom nadmetanju LOT1, a pobjednikom javnog nadmetanja će se smatrati onaj koji ponudi najvišu cijenu . Postignutu cijenu kupac je dužan položiti na već navedeni broj računa stečajnog dužnika u roku od (15) petnaest dana sa naznakom uplata kupoprodajne cijene na javnom nadmetanju za Lot 1 temeljem međunarodnog javnog poziva.

– bankarska garancija neće se uzimati kao valjan dokaz o uplati potrebnog osiguranja depozita.

– kupcu će uplaćeno osiguranje  biti uračunato u cijenu, a ponuđačima čija ponuda ne bude prihvaćena  depozit će se vratiti u roku od pet  dana od dana zaključenja javnog nadmetanja po ovom oglasu.

Povećanje cijene u toku javnog nadmetanja za imovinu  naznačenu u oglasu , ne može biti manje od 10.000,00 KM .

Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne uplati ponuđenu cijenu u određenom roku, gubi pravo na povrat uplaćenog osiguranja, a predmet prodaje će biti ponuđen slijedećim  najpovoljnijim  ponuđačima.

Sve poreze i troškove uknjižbe i prijenosa snosi kupac.

Imovina  se prodaje se po principu „viđeno kupljeno“ (postojeće faktički viđeno i pravno stanje), te se isključuju naknadne reklamacije .

Uvođenje kupca u posjed kupljene imovine izvršit  će se nakon uplate cjelokupnog iznosa. Točni podatci o imovini sadržani su nalazima sudskih vještaka.

Detaljnije podatke o imovini koja je predmet prodaje kao i  u dokumentaciji o imovini , zainteresirani učesnici u javnom nadmetanju mogu preuzeti  na službenoj web stranici PS Vitezit d.o.o.Vitez – U STEČAJU  vitezit.ba .

Uz prethodnu najavu može se izvršiti i fizički pregled imovine koja je predmet prodaje putem telefona i e-maila koji se mogu preuzeti na web stranici vitezit.ba.

INSTRUKCIJE ZA UPLATU

57: BENEFICIARY’S BANK

Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo

Obala Kulina Bana 18

71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

SWIFT Address: PBSCBA22

59: BENEFICIARY:

IBAN: BA391011300073019148

POSLOVNI SUSTAV “VITEZIT” DOO VITEZ-U STEČAJU

TVORNIČKA 1

72250 VITEZ

- Oglasi -

NAJNOVIJE OBJAVE

error: Sadržaj je zaštićen.