Vitez
raštrkani oblaci
11 ° C
11 °
11 °
57 %
6.7kmh
40 %
Sub
12 °
Ned
12 °
Pon
9 °
Uto
9 °
Sri
8 °

U tijeku druga javna prodaja imovine PS Vitezit, na prvoj nije bilo zainteresiranih

Nakon što prva javna prodaja imovine stečajnog dužnika PS Vitezit koja je bila aktualna prošloga mjeseca nije uspjela temeljem članka 101.,102., i 103. Zakona o stečajnom postupku (Službene novine FBiHbroj 29/03 132/04), Odluke Skupštine vjerovnika i Odluke Odbora povjeritelja donesene dana 2.11.2020. godine o prodaji imovine stečajnog dužnika, stečajni upravnik oglašava oglasio je drugu javnu prodaju imovine stečajnog dužnika i to metodom usmenog javnog nadmetanja koju u nastavku prenosimo u cijelosti. Sveukupna početna cijena LOT 1. iznosi 25.919.658,80 KM, LOT 2. 1.649.707,50KM, a LOT 3 1.127.382,90 KM

 A. PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je prodaja pokretna i nepokretna imovina stečajnog dužnika PS ”Vitezit“ d.o.o. Vitez – U STEČAJU, Tvornička 1 podijeljena u TRI (3) LOT-a. Nekretnine u vlasništvu privrednog društva PS “Vitezit“ d.o.o. Vitez-u STEČAJU nalaze se u općinama:

Općina Vitez, KO. Večerska, PL broj 1044

Općina Vitez, K.O. Vitez, PL broj 1772

LOT 1.

1 NEKRETNINE – PROIZVODNA CJELINA POGONA “D”

1.1 Predmetni dio kompleksa Pogona “D”, Proizvodne cjeline “Proizvodnja nitroglicerina”, je izgrađen na katastarskim parcelama sveukupne površine 84.968 m2 i vlasništvom 1/1.

1.2. Predmetni dio kompleksa Pogona “B”, sa više objekata Proizvodne cjeline

“Proizvodnja plastičnih eksploziva je izgrađeno je 34 građevinskih objekata u središnjem dijelu.

Sveukupna površina 2 parcele iznosi260.296 m2 katastarske površine sa dijelom posjeda i vlasništva 1/1.      

1.3. Predmetni dio kompleksa sa objektima i tehnologijom za tretman vode iz potoka Večerska, sa nekoliko građevinskih objekata, sveukupne površina od 13.020 m2 katastarske površine sa dijelom posjeda i vlasništva 1/1.

2. ISPITNI POLIGON

Predmetni dio kompleksa “Vitezit” do.p., sa 18 samostalnih klasičnih objekata Pomoćno-skladišne cjeline “Poligon za ispitivanje proizvedenih eksploziva”, je izgrađen na više međusobno povezanih katastarskih parcela.

Sveukupna površina svih ovih parcela je 102.846 m2, sa posjedom i vlasništvom PS“Vitezit“ d.o.o. Vitez – U STEČAJU u dijelu 1/1.

3. GLAVNI MAGACINI

Predmetni dio kompleksa “Vitezit” d.o.o., sa deset samostalnih klasičnih objekata pomoćno-skladišne cjeline “Glavni magacini fabrike eksploziva”, je izgrađen na 2 međusobno povezane katastarske s veukupne površine od267.256,00 m2, sa posjedom i vlasništvom 1/1.

4. MAGACIN G-701

Predmetni dio kompleksa, sa jednim samostalnim klasičnim objektom ukupne površine kaja će se pridodati ovom objektu iznosi 4.000,00 m2, sa dijelom posjeda 1/1.           

5. ADMINISTRATIVNI OBJEKTI 3

Predmetni dio kompleksa “Vitezit” do.o., sa 3 samostalna klasična objekta, je izgrađen na jedinstvenoj katastarskoj parceli “Industrija”, kulture “zemljište uz van Privrednu zgradu” ukupne bruto katastarske površine 10.860 m katastarska općina Večerska, općina Vitez, sa posjedomi vlasništvom Naručitelja u dijelu 1/1,

6. CENTRALNA KUHINJA

Predmetni dio kompleksa “Vitezit” do.o., sa samostalnim klasičnim objektom, ukupne površine 6.755 m2, sa posjedom i vlasništvom 1/1.

7. UPRAVNA ZGRADA 2

Objekat je izgrađen na jedinstvenoj katastarskoj parceli „Industrija”, kulture zemljište uz van Privrednu zgradu, površine 1.350 m2, a objekta 602,48 m2, , sa posjedom i vlasništvom 1/1 PS“Vitezit“ do.o. Vitez

8. NOVA KOTLOVNICA

Energetski dio kompleksa izgrađen na jedinstvenoj katastarskoj parceli sa 4 objekta ,Jndustrija“ kulture „ zemljište uz privrednu zgradu „ bruto katastarske površine 5.364 m2, katastarska općina Večerska, općina Vitez , sa posjedom i vlasništvom 1/1

9.STARA KOTLOVNICA

Energetski dio kompleksa izgrađen na jedinstvenoj katastarskoj ,Jndusrija“ kulture „ zemljište uz privrednu zgradu „površine 11.900 m2, sa objektom glavne zgrade 524.44 m2, pomoćni objekat 37.44 m2, katastarska općina Večerska, općina Vitez, sa posjedom i vlasništvom 1/1.

10. TRANS SERVIS

Dio kompleksa sa nekoliko spojenih objekata (5) Uslužno – servisne cjeline je izgrađen na katastarskoj parceli „Industrija” kulture zemljište uz van Privrednu zgradu bruto katastarske površine 10.940 m2, katastarska općina Večerska, Općina Vitez, sa djelom posjeda i vlasništva 1/1.

11. P POGON

Dio kompleksa sa 15 samostalnih objekata proizvodno skladišne cjeline, izgrađen na katastarskoj parceli „Industri ja” kulture „zemljište uz van privrednu zgradu” bruto katastarske površine 52.800 m2, katastarska općina Večerska, općina Vitez, sa posjedom i vlasništvom u dijelu 1/1,

12. „KG POGON”

Predmetni dio kompleksa “Vitezit” do.o., sa 16 samostalnih klasičnih objekata u jedinstvenoj ogradi, je izgrađen na više međusobno povezanih katastarskih parcela, K.O. Večerska, općina Vitez,

13. POGON R

Predmetni dio kompleksa “Vitezit” do.o., sa 60 samostalnih klasičnih objekata u jedinstvenoj ogradjje izgrađen na više međusobno povezanih katastarskih parcela ukupne površine parcela 253.569m2. sa posjedom i vlasništvom u dijelu 1/1.

14. NOVA UPRAVNAZGRADA

Predmetni dio kompleksa “Vitezit” do.o nazali se na parceli 1435/52 n.p. ukupne površine 6050 m2., sa posjedom i vlasništvom 1/1, Objekat na ovoj parceli je ,,SP-1 “-nova upravna zgrada ukupne površine 451,36 m2.

15. NOVA AMBULANTA

Predmetni dio kompleksa “Vitezit” do.o nalazi se na parcelii k.č.1435/27 n.p. Površina parcele je 930 m2, a površina objekta 363,40 m2, sa posjedom i vlasništvom 1/1,

16. STARA AMBULANTA

Predmetni dio kompleksa “Vitezit” do.o nalazi se na parceli 1435/26 n.p. Površina parcele je 1.400 m2 a površina objekta 190,90 m2, sa posjedom i vlasništvom 1/1,

17. KLP POGON

Predmetni dio kompleksa “Vitezit” d.o.o nalazi se na parceli 1435/7 n.p. površine 12.000 m2. Dva građevinskia objekta na ovoj parceli ,,KLP-300J“ -proizvodnja površine 1.109,05 m2, uprava pogona površine 300,05 m2, sa posjedom i vlasništvom 1/1,

18. POGON C

Predmetni dio kompleksa “Vitezit” do.o nalazi se na parcelama 1435/7 n.p., 1435/8 n.p., 1435/39n.p„ 1435/41 n.p.,1435/42ap., 1435/43 n.p. ukupne površine 318.266 m2, sa 74 objekta, u posjedu i vlasništvu 1/1.

19. POMOĆNO SKLADIŠTNI OBJEKTI

Predmetni dio kompleksa “Vitezit” do.o nalaze se na parcelama 1435/24n.p„ 1435/25n.p.ukupne površine 19,775m2, sa 15 objekata, sa posjedom i vlasništvom 1/1.

II STROJEVI -Specifikacija prema Elaboratu o popisu sačinjenih od strane sudskih vještaka.

Sveukupna početna cijena LOT 1. iznosi 25.919.658,80 KM.

LOT 2

I NEKRETNINE

EKOPLAST Kompleks Ekoplast je izgrađen na međusobno spojenim katastarskim parcelama 41.032 m2 katastarske površine sa 8 objekata, sa posjedom i vlasnoštvom PS“Vitezit” d.o.o. Vitez- u staćaju u dijelu 1/1.

SKLADIŠTE I KOLSKA VAGA

Predmetni dio kompleksa “Vitezit ”, sa dva građevinska objekta i pripadajućom infrastrukturom Uslužno-skladišne cjeline “Skladište i kolska vaga”, je izgrađen na slijedećim katastarskim parcelama:

Ukupna površina 6.900 m2.

VITOPLAST

Predmetni dio kompleksa “Vitezit” do.o., sa pet samostalnih objekata Proizvodno-skladišne cjeline “Vitoplast”, je izgrađen na jedinstvenoj katastarskoj parceli: Parcela broj k.č. 932/2 n.p., broj posjedovnog lista 1044, naziv parcele “Industrija”, kulture “zemljište uz van Privrednu zgradu” bruto katastarske površine 25.440 m2, katastarska općina Večerska, općina Vitez, sa posjedom i vlasništvom Naručitelja u dijelu 1/1.

II STROJEVI- Specifikacija prema Elaboratu o popisu.

Sveukupna početna сijепа LOT 2 iznosi 1.649.707,50KM.

LOT 3

BRIZJAK -Predmetni dio kompleksa PS “Vitezit“ do.o.Vitez-U STEČAJU, Brizjak, sa 8 (osam) samostalnih objekata ujedinstvenoj i odvojenoj mikrolakaciji, je izgrađen na više međusobno povezanih katastarskih parcela.- sve ukupna površina svih gore navedenih parcela je 136.774 m2 sa posjedom i vlasništvom udijeli 1/1.

Sveukupna početna cijena za LOT 3 iznosi 1.127.382,90 KM.

B. NAČIN PRODAJE

Cijena je utvrđena Odlukom Odbora povjerioca od 02.11.2020.godine. Imovina se ne može prodati ispod naznačene početne cijene.

Prijave sa dokazom o uplati depozita i punim nazivom, adresom i brojem telefona podnosioca prijave se dostavljaju do 20.11.2020.god.

C TERMIN, UVJETI I POSTUPAK PRODAJE

Vrijeme prodaje je dana 23.11.2020 god.( ponedeljak) u 12 sati u prostorijama Općinskog suda u Travniku (na adresi Vezirska br. 2). Imovina, koja je predmet prodaje je u vlasništvu stečajnog dužnika, ipmdaje se pojedinačno po LOT-ovima u postojećem pravnom statusu, prodaja će se održali i ako na njemu učestvuje samo jedan ponuđač a koji ispunjava uslove oglasa imovina se ne međe prodati ispod naznačene početne cijene.

Pravo učešća na javnom nadmetanju na javnom nadmetanju mogu sudjelovati kupci koji na ime garancije (depozita), uplate novčana sredstva u iznosu 10% od početne cijene za svaki pojedinačni LOT, na transakcijski račun PS „ Vitezit “ do.o. Vitez – U STEČAJU otvoren u PRIVREDNOJ BANCI SARAJEVO broj 101130 00730191 48., sa naznakom „za učešće na javnom nadmetanju LOT broj bankarska garancija neće se uzimati kao valjan dokaz o uplati potrebnog osig. depozita. kupcu će uplaćeno osiguranje biti uračunato u cijenu, a ponuđačima čija ponuda ne bude prihvaćena depozitćesevratitiurokuodpetdanaoddana zaključenja javnog nadmetanja po ovom oglasu. imovina koja je navedena u popisu imovine ,,LOTl“, prodaje se kao proizvodna cjelina utvrđena od strane stručne Komisije, a prema obavijesti nadležnog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije broj 12- 14-5-1457/20 od 17.09.2020. godine. Imovina za kojuje objavljena prodaja pod ,,LOT 1“, je izdvojena i identifikovana imovina stečajnog dužnika, kao imovina od značaja za proizvodnju NVO. Kupac ove imovine, podliježe obavezama propisanim u članu 5. članu 6. Zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne oprema u Federaciji Bosne i Hercegovine (si. novine F BiH broj 79/07).

Postupak prodaje

Imovina se prodaje u viđenom stanju i naknadne reklamacije se neće uvažavati. Pobjednikom javnog nadmetanja će se smatrati onaj koji ponudi najvišu cijenu. Postignutu cijenu, umanjenu za iznos osiguranja, kupac imovine je dužan položiti na račun stečajnog dužnika, broj: 101130 0073019148 .otvoren kod PRIVREDNE BANKE SARAJEVO, sa naznakom „uplata kupoprodajne cijene na javnom nadmetanju za LOT broj -,,u roku 15 dana, računajući od dana zaključenogjavnog nadmetanja.

Povećanje cijene u toku javnog nadmetanja za imovinu naznačenu u oglasu, ne može biti manje od 10.000,00KM.

Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne uplati ponuđenu cijenu u određenom roku, gubi pravo na povrat uplaćenog osiguranja, a predmet prodaje će biti ponuđen slijedećim najpovoljnijim ponuđačima.

Sve poreze i troškove uknjižbe i prijenosa snosi kupac. Strane fizičke i pravne osobe kao ponuđači moraju dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta po osnovu reciprociteta među državama pri stjecanju vlasništva, ili ispunjenje uvjeta za primjenu Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u BiH.

Imovina se prodaje se po principu „viđeno kupljeno” (postojeće faktički viđeno i pravno stanje), te se isključuju nakanadne reklamacije.

Uvođenje kupca u posjed kupljene imovine izvršit će se nakon uplate cjelokupnog iznosa .Tačni podatci o imovini sadržani su nalazima sudskih vještaka Detaljnije podatke o imovini koja je predmet prodaje kao i u dokumentaciji o imovini, zainteresirani učesnici u javnom nadmetanju mogu preuzeti uz bespovratnu naknadu od 300 KM u sjedištu stečajnog dužnika na adresi PS“Vitezit“ do.o.Vitez – U STEČAJU, na adresi Tvornička 1.

Navedena dokumentacija može se preuzeti svakim danom od 9 do 13 sati,

U istom periodu, uz prethodnu najavu na telefon Mob 061/ 893- 479,061/211- 760, može se izvršiti i fizički pregled imovine koja je predmet prodaje.

NAJNOVIJE OBJAVE

Poznati dobitnici poticaja Općine Vitez za razvoj poljoprivredne proizvodnje i proljetnu sjetvu

Javni poziv za poticaj razvoja poljoprivredne proizvodnje i realizacija programa proljetne sjetve objavljen je 6.7.2020. godine, a povjerenstvo u sastavu Robert Toljušić,...

Popis tvrtki koje su najveći dužnici državi BiH

Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine objavila je novu, osvježenu listu najvećih dužnika po osnovu poreza na dodanu vrijednost.

Planom javnih ulaganja predviđeno moderniziranje prometnica koje vežu Banja Luku i Lašvansku dolinu

Uvid u program javnih investicija institucija BiH za razdoblje 2021. - 2023. godine pokazuje kako Ministarstvo prometa i veza ima namjeru početi...

Otvoren moderno opremljen i sadržajan objekt u središtu Viteza (FOTO)

Novi ulaz u središte Viteza, kako smo i ranije pisali, svakim danom poprima konačne konture, a s time i sam grad dobiva...
- Advertisment -
error: Sadržaj je zaštićen.