spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

MSEUŠ Travnik raspisala Javni natječaj za prijam u radni odnos, prima se 25 radnika

- Oglasi -

Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Travnik raspisala je natječaj za prijam u radni odnos. Kompletan natječaj pročitajte u nastavku.

- Oglasi -

J A V N I  O G L A S

ZA PRIJAM U RADNI ODNOS

- Oglasi -
 1. Profesor bosanskog jezika i književnosti -18 sati- na neodređeno vrijeme
 2. Profesor engleskog jezika i književnosti – 15 sati-na neodređeno vrijeme
 3. Profesor poznavanja robe – 8 sati– do 30.06.2024. godine
 4. Profesor tehnologija materijala i zanimanja – 6 sati- do 30.06.2024. godine
 5. Profesor kozmetologije – 8 sati-do 30.06.2024. godine
 6. Profesor matematike – 18 sati- na neodređeno vrijeme
 7. Profesor bosanskog jezika i književnosti – 2 sata– do 30.06.2024. godine
 8. Profesor hemije – 2 sata-do 30.06.2024. godine
 9. Profesor njemačkog jezika i književnosti – 4 sata-do 30.06.2024. godine
 10. Profesor biologije – 12 sati-na neodređeno vrijeme
 11. Profesor ljekovitog bilja sa botanikom – 2 sata-do 30.06.2024. godine
 12. Profesor poslovnih financija – 2 sata -do 30.06.2024. godine
 13. Profesor poslovnih komunikacija- 2 sata -do 30.06.2024. godine
 14. Profesor matematike – 8 sati– do 30.06.2024. godine
 15. Profesor informatike – 11 sati -na neodređeno vrijeme
 16. Profesor geografije – 10 sati– do 30.06.2024. godine
 17. Profesor katoličkog vjeronauka – 1 sat– do 30.06.2024. godine
 18. Tajnik škole – 1 izvršitelj-do povratka radnice sa porodiljnkog odsustva
 19. Profesor čistoće i prve pomoći – 7 sati-do 30.06.2024. godine
 20. Profesor anatomije i fiziologije – 2 sata -do 30.06.2024. godine
 21. Pedagog škole – 1 izvršitelj- do povratka radnika sa dužnosti, a najkasnije do 30.06.2024. godine
 22. Profesor praktične nastave za kozmetičare – 17 sati- na neodređeno vrijeme
 23. Predavač praktične nastave za frizere – 11 sati-do povratka radnika sa suspenzije, a najkasnije do 30.06.2024. godine
 24. Profesor praktične nastave za kuhare – 14 sati -na neodređenovrijeme
 25. Radnice na održavanju čistoće – 2 izvršitelja- na neodređeno puno radno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca

Profil i stručna sprema: Za sve pozicije kandidati trebaju da ispunjavaju uvjete propisane

Zakonom o srednjoj školi ŽSB, Pedagoškim standardima za srednje škole („Službene novine ŽSB“

broj 15/02) i  Nastavnim planom i programom.

Prednost na natječaju imat će kandidati u skladu sa posebnim Zakonom, te Kolektivnim ugovorom

za srednje škole ŽSB.

Pored općih uvjeta svi kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete za navedena radna mjesta:

Za  radna mjesta pod rednim brojevima 1-20kandidati trebaju imati završen VII stupanj stručne spreme ili najmanje 240 ECTS bodova odgovarajućeg smjera.

Za radno mjesto pod rednim brojem 21. kandidati trabaju imati završen VII stupanj stručne spreme ili najmanje 300 ECTS bodova odgovarajućeg smjera.

Za radno mjesto pod rednim brojem 22. kandidati trabaju imati završen VII stupanj stručne spreme ili najmanje 180 ECTS bodova odgovarajućeg smjera ili VKV kozmetičar V stupanj.

Za radna mjesta pod rednim brojevima 23.-24.  kandidati trabaju imati završen V stupanj stručne spreme ( VKV ).

Za radna mjesta pod rednim brojem 25. kandidati trebaju da imaju završenu osnovnu školu.

Mjesto obavljanja rada je u sjedištu poslodavca na adresi Školska bb Travnik, a radno vrijeme je u

skladu sa utvrđenim rasporedom. Vrijeme rada se po potrebi organizira u dvije smjene i to na

poslovima iz djelokruga koji su propisani Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji

radnih mjesta Mješovite srednje ekonomsko-ugostiteljske škole Travnik.

Opis poslova:

Radna mjesta od rednog broja 1- 17, 19-20, te 22-24(nastavnici ): redovna nastava, individualno

stručno usavršavanje, rad sa pripravnikom ( mentorski rad ), završni ispiti-mature, rad u stručnim

tijelima, suradnja s roditeljima, pedagogom, psihologom, knjižničarem, rad u okviru kulturne i

društvene aktivnosti, rad na pedagoškoj dokumentaciji, stručne ekskurzije-izleti, uvođenje

inovacija, suvremenih oblika i metoda rada, te ostali poslovi.

Radne obaveze i zadaci za navedene pozicije definirani  su 40-satnim radnim tjednima koje su

u skladu sa Pedagoškim standardima ŽSB (“ Službene novine ŽSB” broj 15/02 ).

Radno mjesto pod rednim brojem 21: poslovi planiranja i programiranja, praćenje i analiziranje

odgojno-obrazovnog rada, rad na uvođenju suvremenih metoda i oblika rada, rad sa učenicima,

profesionalna orijentacija, suradnja s nastavnicima, rad u stručnim organima, suradnja sa

roditeljima, istraživački rad, rad na pedagoško-psihološkoj dokumentaciji, pripremanje za rad i

stručno usavršavanje, te drugi stručni poslovi.

Radno mjesto pod rednim brojem 18: organizira i rukovodi administrativnom i tehničkom

aktivnošću škole, radi na utvrđivanju potvrda i elemenata za izradu i donošenje normativnih akata

škole, organizira izvršavanje odluka Upravnog odbora, ravnatelja i ostalih organa škole; sudjeluje u

donošenju Godišnjeg program rada škole; kontrolira izvršenje svih administrativnih poslova,

priprema nacrte i izrađuje pojedinačne odluke o ostvarivanju prava uposlenika; priprema i vrši

izradu pojedinačnih akata iz oblasti radnih odnosa uposlenika na temelju Odluke organa upravljanja

škole; sudjeluje u radu Upravnog odbora i vodi zapisnik sa sjednica; priprema nacrt ugovora;

obavlja poslove u vezi  s statusnim promjenama škole; prati sve promjene u pozitivnom

zakonodavstvu koje se odnose na rad škole, te izrađuje statistička izvješća; radi na svom stručnom

usavršavanju kroz učestvovanje na stručnim seminarima, savjetovanjima i sl.; surađuje sa svim

tijelima i organima škole i drugim organizacijama i ustanovama vezanim za rad škole; vodi matičnu

knjigu uposlenika; vodi i čuva dosjee uposlenika, radne i sanitarne knjižice i sve ostale dokumente;

obavlja poslove u vezi ostvarivanja prava uposlenika i zdravstvenog i mirovinskog osiguranja i

osiguranja učenika i vodi odgovarajuće evidencije; vodi evidenciju o korištenju godišnjih odmora

uposlenika; rješava  poštu, obavlja i sve druge stručne poslove po nalogu ravnatelja škole.

Radno mjesto pod rednim brojem 25: Održava čistoću u školi i školskom dvorištu, obavlja kurirske

poslove, prijavljuje ravnatelju nastale štete, za vrijeme zimskog i ljetnog raspusta vrši generalno

čišćenje, te obavlja i ostale poslove u okviru stručne spreme, a po nalogu ravnatelja.

Uz prijavu na Javni natječaj kandidati trebaju dostaviti:

 • svojeručno potpisanu prijavu na javni oglas u kojoj je obvezno navedena adresa stanovanja, kontakt telefon, e-mail adresa, redni broj i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje i spisak dokaza koje prilaže
 • potpisan životopis
 • diplomu o završenom odgovarajućem smjeru i stupnju obrazovanja
 • dodatak diplomi (ukoliko kandidat posjeduje)
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • uvjerenje o državljanstvu
 • uvjerenje o položenoj pedagoškoj grupi predmeta (ukoliko kandidat posjeduje)
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ukoliko kandidat posjeduje)
 • uvjerenje o podacima registriranim u matičnoj evidenciji Federalnog zavoda za PIO/MIO

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prioriteta u zapošljavanju prema posebnom Zakonu po kojem imaju prednost uz gore navedenu dokumentaciju trebaju priložiti dokumentaciju kojom to dokazuju:

 • potvrdu od zakonom nadležne institucije da kandidat ostvaruje prednost po posebnom Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji i Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji.
 • uvjerenje o prebivalištu na području ŽSB iz vremena trajanja Javnog natječaja
 • potvrdu sa Zavoda za zapošljavanje ŽSB iz vremena trajanja Javnog natječaja

Kandidati koji su proglašeni tehnološkim viškom ili imaju smanjenu normu u školama ŽSB, uz prijavu na oglas pored navedene dokumentacije dostavljaju i ovjerene kopije/original rješenja o tehnološkom višku ili potvrde o nepotpunoj normi sa brojem sati koji nedostaje do pune norme (dopunom nastavne norme smatraju se sati koji su potrebni do norme sati na koje je zaposlenik primljen na neodređeno), ovjerenu bodovnu listu iz škole (ukoliko je kandidat proglašen tehnološkim viškom ili ostaje bez pune nastavne norme u skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora za srednje škole ŽSB).

Kandidati mogu dostaviti i dokaze o dosadašnjem radnom iskustvu, preporuke, diplome i druge dokumente koji će dati potpuniju sliku stručnih kompetencija.

Svi navedeni dokumenti moraju biti originalni ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci (osim izvoda iz matične knjige rođenih koji je trajne vrijednosti, te  uvjerenja o prebivalištu i potvrde sa Zavoda za zapošljavanja koji  moraju biti iz vremena trajanja Javnog natječaja).

Proces izbora kandidata zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije te održavanju pismenog ispita i intervjua. Izbor kandidata koji apliciraju na mjesto radnika na održavanju čistoće zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održavanju usmenog intervjua.

Na popisu kandidata među kojima se provodi izborni postupak i koji će biti pozvani na testiranje, neće biti kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete Javnog oglasa i čija dokumentacija je nepotpuna i neblagovremena,o čemu će biti obaviješteni putem e-maila, te alternativno putem preporučene pošiljke.

Testiranje kandidata  koji ispunjavaju uvjete- pismeni ispit obaviti će se u prostorijama Škole 22.09.2023. godine  u 10:00 sati, a usmeni ispit u 12:00 sati.

Ukoliko dođe do promjene mjesta i vremena testiranja, kandidati će o tome biti obaviješteni na službenoj stranici škole i alternativno na priloženu mail adresu ili usmeno, najmanje 3 ( tri ) dana prije održavanja ispita.

Kandidati koji  ne pristupe pismenom ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni oglas.

Pismeni ispit traje 30 minuta i se sastoji od 15 pitanja kojima se provjeravaju ispitne oblasti vezane za: zakonski okvir djelovanja srednje škole; izvori verifikacije kvaliteta (pedagoška evidencija i dokumentacija) i pedagoško-didaktičko-metodički aspekti odgojno-obrazovnog rada (za nastavnike i pedagoge), te opće znanje.

Svako pitanje se boduje se jednim bodom, tako da je maksimalan broj bodova na pismenom ispitu 15 bodova.

Usmeni ispit se sastoji od 3, odnosno 5 pitanja, ukoliko je jedini oblik testiranja. Svaki član Povjerenstva za provođenje Javnog oglasa daje od 1 do 3, odnosno 5 bodova, tako da maksimalan broj bodova na intervjuu može biti 15 bodova. Pitanjima na intervjuu utvrđuju se: opće osobine, b) fleksibilnost, c) motiviranost, d) znanje o poslu i relevantno radno iskustvo, f) vještina komuniciranja, h) potencijal za usavršavanje i) dodatna znanja vazana za konkretno radno mjesto (zakonski i podzakonski akti kojima se regulira rad u školi)

Svi kandidati sa liste uspješnih kandidata bit će obaviješteni o odluci o prijemu u radni odnos u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

Izbor kandidata vršit će se na osnovu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u ŽSB(„Sl.novine ŽSB“ broj 7/19) te Pravilnika o prijemu radnika u JU Mješovitoj srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi Travnik.

Izabrani kandidati dužni su tri (3) dana prije stupanja u radni odnos  dostaviti liječničko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj i radnoj sposobnosti, te nalaz pretrage na zarazne bolesti i ovisnosti, kao i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci) i uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca).

Kandidatima koji sudjeluju u proceduri Javnog oglasa se ne vraća dokumentacija ali je mogu osobno preuzeti u roku od 30 dana od dana isteka roka za žalbu uz obavezno ostavljanje kopije dokumentacije u Školi.

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave slati u zatvorenoj koverti poštom preporučeno ili dostaviti osobno na navedenu adresu Škole:

MJEŠOVITA SREDNJA EKONOMSKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA

TRAVNIK, Školska bb, 72270 Travnik

Sa naznakom: „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ“ te  navođenje rednog broja i naziva pozicije na koju se kandidat prijavljuje.

Nepotpune i neblagovremene prijave kao i one koje ne ispunjavaju formalne uvjete

Javnog oglasa neće se uzeti u razmatranje.

Sve dodatne informacija mogu se dobiti na email: mseus@bih.net.ba ili na broj 030/512-093 (administarativni radnik škole).

RAVNATELJICA ŠKOLE

Mehridžana Alibašić

- Oglasi -

NAJNOVIJE OBJAVE