spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

OGLAS ZA POSAO: Centar za socijalni rad Vitez zapošljava

- Oglasi -

Na temelju odredbi Statuta Centra za socijalni rad Vitez i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Centra za socijalni rad Vitez, Pravilnika o radu Centra za socijalni rad Vitez  ravnateljica Centra za socijalni rad Vitez Slavica Pocrnja raspisuje Javni natječaj za prijem diplomiranog socijalnog radnika.
 
Raspisuje se natječaj za izbor:
 
Diplomiranog socijalnog radnika na neodređeno vrijeme u Centru za socijalni rad Vitez, 1 izvršitelj, 
Na natječaj se mogu prijaviti kandidati koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
 
Za radno mjesto pod brojem 1.:
 
VSS sprema, VII stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje prvi ciklus bolonjskog studija visokog obrazovanja u trajanju od najmanje tri studijske godine sa akademskom titulom  Bakalaureat/Bachelor (180 ECTS bodova) iz oblasti socijalnog rada, najmanje 2 godine radnog iskustva u struci, 1 izvršitelj.Za navedeno radno mjesto određen je probni rad u trajanju od 6  mjeseci i testiranje kandidata. 
 
Kandidati moraju pored općih uvjeta
 
da je državljanin  BiH, da je stariji od 18 godina, da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, 

Opis poslova:
 
–           Radi na osnovu Zakona o socijalnoj skrbi, skrbi o CŽR i skrbi o obiteljima s djecom, obiteljskog zakona, krivičnog zakona, zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama, zakona o nasilju u obitelji i dr. zakona iz oblasti obiteljskog zakona – brak i bračni odnosi, odnosi roditelja i djece, utvrđivanje i osporavanje očinstva i materinstva, izdržavanje, starateljstvo, usvojenje, imovinski odnosi, povjeravanje djece u postupku neuspjelog posredovanja između bračnih partnera. Zakon o socijalnoj skrbi, skrbi CŽR i skrbi o obiteljima s djecom – stalna novčana pomoć, povremena novčana pomoć, pomoć i njega druge osobe, smještaj u drugu
obitelj, smještaj u ustanovu, smještaj u dnevni centar,
–           Stručna suradnja sa drugim javnim ustanovama – domovima za smještaj djece i
starih osoba, policijom, domom zdravlja i dr.institucijama, kao i liječničkom komisijom za utvrđivanje radne sposobnosti,
–           Kategorizacija djece ometene u psihofizičkom razvoju,
–           Rad na terenu – obilazak socijalno ugroženih i malodobnih osoba,
–           Krivični zakon – maloljetnička delinkvencija, provođenje odgojnih mjera za maloljetnike, davanje anamnestičkih podataka za počinitelje krivičnih djela maloljetnih osoba, smještaj počinitelja krivičnih djela u stanju duševne neuračunljivosti, suradnja i smještaj u zajednicu na liječenje ovisnika o opojnim sredstvima, rad na prevenciji ovisnosti o opojnim sredstvima,
–           Postupak za utvrđivanje prava na tjelesno oštećenje i tuđu pomoć i njegu,
–           Obavlja i druge poslove u okviru stručne spreme, kao i druge poslove po nalogu ravnatelja Centra.
 
Mjesto rada je u Centru za socijalni rad Vitez, ul. Stjepana Radića br.1., Općina Vitez (zgrada općine Vitez).
Radno vrijeme je od 07,00 do 15,00 sati svaki radni dan osim utorkom kada je radno vrijeme od 07,00 do 17,30 sati.
 
Napomena: samo izabrani kandidat je obavezan dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta.
 
Kontakt osoba: Slavica Pocrnja, ravnateljica, tel. 030/717-288.
 
Rok za podnošenje prijave na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja u sredstvima javnog informiranja i oglasnoj ploči ustanove, počevši od 11.04.2022.g.
 
Prijave na natječaj i tražene dokumente – original ili ovjerene kopije dostaviti na adresu:
 
JU Centar za socijalni rad Vitez
Ul.  Stjepana Radića br.1.
Sa naznakom „NE OTVARATI-PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“.

- Oglasi -

NAJNOVIJE OBJAVE

error: Sadržaj je zaštićen.