spot_img
spot_img
spot_img
Vitez
vedro
16.5 ° C
16.5 °
16.5 °
89 %
1.6kmh
0 %
Sri
31 °
Čet
36 °
Pet
37 °
Sub
26 °
Ned
19 °

OGLAS ZA POSAO: Županija Središnja Bosna raspisala natječaj za prijam djelatnika

- Oglasi -
- Oglasi -

Na osnovu članKa 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i
9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16), članka 1. Zakona
o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine
Županije Središnja Bosna”, broj: 7/11) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Sabora Županije Središnja Bosna, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje:

JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Stručnoj službi Sabora Županije Središnja Bosna. Radno mjesto: Tajnik Sabora Županije- 1 (jedan) izvršitelj

- Oglasi -

Opis poslova: Tajnik Sabora usklađuje i usmjerava rad samostalnih izvršitelja Stručne službe Sabora, organizira obavljanje svih poslova iz mjerodavnosti Stručne službe Sabora, donosi propise i ostale opće i pojedinačne akte za koje je zakonom i drugim propisima ovlašten i sukladno zakonu i drugim propisima, odlučuje o pravima, obvezama i ogovornostima državnih službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom u državnoj službi, te obavlja ostale poslove koji su mu zakonom i drugim propisima stavljeni u mjerodavnost. Stručnom službom Sabora tajnik Sabora rukovodi na način da osigura zakonitost, transparentnost, javnost, odgovornost, djelotvornost, ekonomičnost i profesionalnu nepristrasnost u obavljanju poslova i zadataka Stručne službe Sabora. Tajnik Sabora odgovoran je za djelotvorno i racionalno korištenje financijskih, materijalnih i ljudskih potencijala u Stručnoj službi Sabora. O svim pitanjima važnim za rad Stručne službe Sabora tajnik Sabora izvješćuje predsjedatelja Sabora i zamjenike predsjedatelja Sabora, a za svoj rad odgovoran je
izravno predsjedatelju Sabora i Saboru Županije. Osim poslova rukovođenja Stručnom službom Sabora tajnik Sabora obavlja i sljedeće poslove: priprema i organizira sjednice Sabora Županije, te sudjeluje u radu sjednica Kolegija Sabora, radnih tijela Sabora Županije i sjednica Sabora Županije. Utvrđuje usklađenost materijala za razmatranje na sjednici Sabora Županije s Poslovnikom Sabora. Priprema materijale na nalog predsjedatelja Sabora, zamjenika predsjedatelja Sabora, Kolegija Sabora i Sabora Županije. Priprema i izrađuje opće akte za koje je mjerodavan tajnik Sabora. Sudjeluje u pripremi i izradi programa rada Sabora Županije. Utvrđuje metodologiju rada, izrađuje informacije, izvješća i analize iz djelokruga Stručne službe Sabora, te priprema periodične informacije o ostvarivanju programa rada Sabora Kantona. Odgovoran je za obradu svih zahtjeva upućenih Saboru Županije na temelju Zakona o slobodi pristupa informacijama. Prikuplja potrebne podatke i akte, te daje stručna mišljenja o predmetu koji se vodi pred Ustavnim sudom. Obavlja i druge poslove u vezi s radom Sabora Županije koje mu povjeri predsjedatelj Sabora, zamjenici predsjedatelja Sabora, Kolegij Sabora i Sabor Županije.

- Oglasi -

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od 18 godina;
 3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
  stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
  Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne
  djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne
  službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
  mjesto;
 5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
  otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
  Bosni i Hercegovini;
 6. da nije obuhvaćeno odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
  Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće
  posebne uvjete:
 • VII stupanj stručne spreme – pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje drugog ciklusa
  Bolonjskog sustava studiranja (300 ECTS bodova) – pravne struke, s kontinuitetom u struci u
  oba ciklusa,
 • najmanje 6 (šest) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
  odnosno visokog obrazovanja,
 • poznavanje rada na računalu.
  Prijavljivanje – potrebni dokumenti:
 1. Kandidati se prijavljuju na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
  Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Službe za
  postavljenja u organima državne službe u Zeničko-dobojskoj županiji ili na web stranici
  Agencije www.adsfbih.gov.ba).
 2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
  konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u
  skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu
  uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Službe za postavljenja u organima državne
  službe u Zeničko-dobojskoj županiji ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
  NAPOMENE ZA KANDIDATE:
  O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju. Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure. Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih osoba. Agencija može u svakoj fazi konkursne procedure zatražiti od kandidata na uvid originale priloženih kopija dokumenata koji služe u svrhu dokazivanja ispunjavanja uvjeta javnog konkursa. Ukoliko pozvani kandidat ne postupi po zahtjevu Agencije za provjeru izvornosti dostavljenih ovjerenih fotokopija dokumenata, bit će isključen iz konkursne procedure. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva. Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi dostavljeni. Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje. Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu: Agencija za državnu službu Federacije BiH, Služba za postavljenja u organima državne službe u Zeničko-dobojskoj županiji, Kučukovići br. 2, 72000 Zenica sa naznakom: “Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Stručnoj službi Sabora Županije Središnja Bosna, sa pozivom na broj: 09-30-8-42/22“.
- Oglasi -
spot_imgspot_img
spot_img

NAJNOVIJE OBJAVE

error: Sadržaj je zaštićen.