spot_img
spot_img
spot_img
Vitez
oblačno
2.1 ° C
2.1 °
2.1 °
88 %
1.3kmh
100 %
Sri
4 °
Čet
5 °
Pet
7 °
Sub
9 °
Ned
8 °

POSAO: Javni oglas za prijam u Županijsku upravu civilne zaštite

- Oglasi -
- Oglasi -

Na temelju članka 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH , broj 49/05 i 103/21), članka 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskoj županiji („Službene novine ŽSB“, broj 7/19) i Zaključka Vlade Srednjobosanske županije broj: 01-04.1-2087/22-36 od 24.3.2022. godine, ravnatelj Županijske uprave za civilnu zaštitu objavljuje:

Javni oglas za prijam namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Županijskoj upravi za civilnu zaštitu:

- Oglasi -

I. Naziv i pozicija radnog mjesta:

 1. Viši referent za prikupljanje i analizu podataka – informacija – 1 (jedan) izvršitelj
  Opis poslova: vrši poslove koji se odnose na prijem, obradu, distribuiranje i otpremu redovitih i
  izvanrednih izvješća i informacija i drugih podataka od značaja za zaštitu i spašavanje, priprema i
  izrađuje redovita i izvanredna izvješća o stanju na području Kantona Središnja Bosna i sukladno
  propisanom naputku dostavlja ih ovlaštenim osobama i tijelima, radi u smjenama, čime se osigurava
  neprekidnost rada Operativnog centra svih 24 sata, osigurava stalne i neprekidne veze i protok
  informacija u svim uvjetima sukladno zakonu i drugim propisima, kao i listom pitanja o međusobnom
  informiranju, izrađuje i ažurira telefonske imenike, preglede i druga dokumenta koja se vode u
  Operativnom centru civilne zaštite, po potrebi, sudjeluje na stručnim obukama sa pripadnicima
  operativnih centara civilne zaštite koje organizira Kantonalni operativni centar, prati i proučava stanje
  i pojave u oblasti zaštite i spašavanja, te na temelju obrade prikupljenih podataka predlaže mjere i
  postupke za rješavanje utvrđenih problema i unapređenja stanja u ovoj oblasti, prati stanje u oblasti
  mjera zaštite i spašavanja o čemu sačinjava potrebne analize i zabilješke,
 • Pored gore navedenih poslova izvršava i sve druge poslove koje mu naloži neposredni rukovoditelj.
  Pored općih uvjeta propisanih čl. 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u
  Federaciji BiH (državljanstvo BiH, punoljetnost, opća zdravstvena sposobnost, da u posljednje dvije
  godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske
  mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji odnosno BiH i da nije obuhvaćen odredbom čl. IX 1.
  Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete predviđene Pravilnikom o unutarnjem
  ustrojstvu Kantonalne uprave za civilnu zaštitu i to:
 • SSS – IV. stupanj: završena gimnazija, elektrotehnička, strojarska, ekonomska škola ili druga
  tehnička ili strukovna škola
 • poznavanje rada na računaru
 • položen stručni ispit
 • najmanje 10 mjeseci radnog staža u struci
 1. 2. Viši referent – vozač – 1 (jedan) izvršitelj
  Opis poslova: prema primljenim nalozima vrši upravljanje motornim vozilom (prijevoz ljudi i robe) uz
  vođenje evidencije o svakom pojedinačno izvršenom prijevozu i ovjeru korisnika prijevoza, obavlja
  sve tehničke poslova za potrebe Uprave (pošta i paketi, utovar – istovar i prijevoz robe i sl.), brine o
  tehničkoj ispravnosti vozila i zadovoljenju drugih zahtjeva – uvjeta suglasno propisima o sigurnosti
  prometa na putovima, održava unutarnju čistoću i vrši manje popravke vozila za koje je osposobljen i
  raspolaže odgovarajućim alatom, sastavlja i podnosi mjesečna izvješća o pređenoj kilometraži i
  utrošku goriva i maziva, po završenoj vožnji parkira vozilo na za to određenom – sigurnom mjestu – za što je i odgovoran,utovar i istovar materijalno-tehničkih sredstava i opreme
 • Pored gore navedenih poslova izvršava i sve druge poslove koje mu naloži neposredni rukovoditelj.
  Pored općih uvjeta propisanih čl. 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u
  Federaciji BiH (državljanstvo BiH, punoljetnost, opća zdravstvena sposobnost, da u posljednje dvije
  godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat disciplinske
  mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji odnosno BiH i da nije obuhvaćen odredbom čl. IX 1.
  Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete predviđene Pravilnikom o unutarnjem
  ustroju Županijske uprave za civilnu zaštiu i to:
 • (3) Uvjeti za obavljanje poslova:
  a) SSS – treći stupanj (strojarska škola – automehaničar i prometna škola – vozač mot. vozila),
  b) SSS – četvrti stupanj (strojarski tehničar, prometni tehničar – tehničar cestovnog smjera),
  c) SSS – peti stupanj – VKV radnik ( za navedene struke pod točkama a i b),
  d) Najmanje 10 mjeseci radnog staža nakon završene srednje škole.
  II. Popis potrebnih dokumenata
  Uz prijavu na Javni oglas, za gore navedena oba radna mjesta, koja treba sadržavati kraću
  biografiju i kontakt podatke (adresa stanovanja i broj telefona) potrebno je priložiti sljedeće
  dokumente (original ili ovjerene fotokopije)
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • diplomu o završenoj stručnoj spremi
 • dokaz o radnom stažu – uvjerenje porezne ispostave o radnom stažu / osiguranju ili
  uvjerenje zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (PIO/MIO) s obaveznim uvjerenjem o dešifraciji
  zanimanja.
 • dokaz o poznavanju rada na računaru – uvjerenje/certifikat od ovlaštene institucije za poziciju broj 1.
 • ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije
  otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou
  vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini
 • ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu iz članka 31. Zakona o namještenicima u organima državne
  službe u Federaciji Bosne i Hercegovine – za poziciju broj 1.
  Napomena:
  U radni odnos može biti primljen kandidat koji nema položen stručni ispit, ali je isti dužan položiti
  kako je to predviđeno članom 32. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji
  BiH („Sl. novine FBiH, broj:49/05 i 103/21).
  Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na javni oglas, već će se
  navedeni dokaz dostaviti po konačnosti rješenja o prijemu u radni odnos.
  III. Rok trajanja oglasa i adresa za podnošenje prijave:
  Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu: „ Dnevni list“ i objavit će se
  na web stranici Vlade ŽSB, te Službi za zapošljavanje Srednjobosanske županije.
  Prijave na javni oglas s traženom dokumentacijom dostaviti osobno ili poštom preporučeno na
  adresu: Županijska uprava za civilnu zaštitu, Vezirska 62/A, 72270 Travnik.
  Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti s naznakom „Prijava na javni oglas za prijam namještenika
  NE OTVARATI“.
  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
- Oglasi -
spot_imgspot_img
spot_img

NAJNOVIJE OBJAVE

error: Sadržaj je zaštićen.