spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Objavljen oglas za imenovanje pet članova Općinskog izbornog povjerenstva Vitez na mandat od sedam godina

- Oglasi -

Općinsko vijeće Vitez objavilo je Javni oglas za imenovanje pet članova Općinskog izbornog povjerenstva Vitez.

Objavljuje se javni oglas za imenovanje 5 (pet) članova Općinskog izbornog povjerenstva Vitez. Članove OIP-a imenuje Općinsko vijeće Vitez, uz suglasnost SIP-a BIH, na period od 7 (sedam) godina.

II

U skladu sa Uputstvom o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice u BIH zainteresirani kandidati moraju ispunjavati opće uvjete:

 • Da imaju pravo glasa;
 • Da posjeduju odgovarajuću stručnost i iskustvo u provodenju izbora.

Pored općih uvjeta, zainteresirani kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

 1. Da imaju prebivalište u općini Vitez;
 2. Da imaju završen fakultet, odnosno VII/1 stupanj stručne spreme ili završen fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ETCS i
 1. Da posjeduju iskustvo u provođenju izbora (članstvo u izbornom povjerenstvu, članstvo u biračkom odboru).

U skladu s odredbom članka 2.14 Izbornog zakona, sastav OIP-a je multietničan, tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale, u izbornoj jedinici za koju se tijelo nadležno za provedbu izbora osniva, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou. U sastavu OIP-a nastojat će se osigurati zastupljenost spolova u skladu s Zakonom o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini.

III

Za člana OIP-a ne može biti imenovana osoba:

 1. Koje se ne može kandidirati u smislu odredaba članaka 1.6., 1.7. i 1.7a. Poglavlje I Izbornog zakona Bosne i Hercegovine;
 2. Koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
 3. Koje je nositelj izabranog mandata, izvršne funkcije ili član izvršnog odbora organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim člankom 2.12./stav 4. Poglavlje II Izbornog zakona Bosne i Hercegovine;
 4. Koje je kandidat za izbore na bilo kojem nivou vlasti;
 5. Kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je osoba odgovorna, u posljednje 4 (četiri) godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke,
 6. Koje je pravosnažnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže.

IV

Obrazac prijave na Javni oglas sadržava kraću biografija sa osobnim podacima kandidata sa kontakt podacima podnositeljima prijave, listu dostavljenih dokumenata i svojeručni potpis podnositelja prijave;

Potrebni dokumenti kojima se dokazuje ispunjenje uvjeta su;

 1. Ovjerenu kopiju diplome o završenom stupnju i vrsti stručne spreme;
 2. Dokaz o izbornom iskustvu za kandidata (potvrda ili uvjerenje OIP-a o radu u biračkom odboru ili Rješenje o imenovanju u birački odbor i Rješenje o imenovanju u OIP),
 3. 3.Dokaz o naučnom zvanju iz oblasti prava ili iz oblasti izbora i/ili položenom pravosudnom ispitu i/ili o nositelju pravosudne funkcije i/ili prisustvu obukama u organizaciji SIP-a BiH;
 1. Svojeručno potpisana izjava i ovjerena od nadležnog organa, o nacionalnom izjašnjenju (čl.12 stavak 1.Uputstva);
 2. Svojeručno potpisana izjava i ovjerena od nadležnog organa, o nepostojanju smetnji iz članka 2.3.Izbornog Zakona Bosne i Hercegovine i člana 12.stav 1. točka g Uputstva – (u prilogu Izjava koju je utvrdio SIP BIH)
 3. Uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 3 mjeseca);

Prijavni obrazac možete preuzeti na DNU OVE STRANICE.

V

Zadatak OIP-a:

nadgleda i kontrolira rad Centra za birački spisak iz članka 3.8 Izbornog zakona BiH; određuje biračka mjesta na području općine za glasovanje na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini; provodi postupak imenovanja, imenuje i obučava članove biračkog odbora; brine o sigurnosti i dostavi biračkim odborima izbornog materijala za glasanje na svim nivoima izbora u Bosni i Hercegovini; obavještava birače o svim informacijama neophodnim za provedbu izbora, u skladu sa propisima SIP BiH; odgovora je za uređenje biračkog mjesta i druge tehničke pripreme za izbore; odgovorna je za pravilno brojanje glasačkih listića na biračkim mjestima i u općinskim centrima za brojanje; objedinjuje rezultate izbora sa svih biračkih mjesta u općini, posebno za svaki organ za koji je vršen izbor, i dostavlja ih SIP-u BiH; obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i propisima SIP BiH.

VI

U skladu s odredbom članka 2.12 stavak (7) Izbornog zakona, član OIP-a ne može biti zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta, koji sudjeluje na izborima, ili osoba koje je pravomoćnom sudskom presudom osuđena na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže.

VII

SIP sačinjava listu pitanja iz četiri različite oblasti iz izbornog zakonodavstva i izbornog procesa i to: nadležnosti izbornih povjerenstava i biračkih odbora; provedba izbora i zaštita izbornog prava; planiranje aktivnosti i proračun; Etički kodeks organa za provođenje izbora i poslovnik o radu izbornih povjerenstava. Lista pitanja za intervju sa kandidatima bez odgovora na pitanja, bit će objavljena na Internet stranici SIP-a Bosne i Hercegovine i na taj način biti dostupna javnosti, na web stranici: https://www.izbori.ba//

Natječajno povjerenstvo postavlja kandidatima ukupno tri pitanja iz različitih oblasti navedenih u prethodnom stavu.

Da bi ostvarili pravo na dodatno bodovanje, kandidati su dužni, uz prijavni obrazac, dostaviti dokaz o naučnom zvanju, i/ili položenom pravosudnom ispitu, i/ili o nositelju pravosudne funkcije, i/ili prisustvu obukama u organizaciji SIP BiH. Dodatno bodovanje po osnovu izbornog iskustva vrši se samo za jednu (najvišu) dužnost koju je kandidat obavljao. Povjerenstvo prilikom dodatnog bodovanja, kandidatu dodjeljuje broj bodova koji je po svojoj visini najpovoljniji za kandidata, i to po samo jednom osnovu.

VIII

Po zatvaranju javnog oglasa, nadležno povjerenstvo će pregledati dokumentaciju, a sa kandidatima čije su prijave blagovremene i potpune i koji ispunjavaju sve uvjete Javnog oglasa, obavit će se intervju, nakon čega će se sačiniti rang lista sa redoslijedom kandidata, prema ukupnom broju bodova za svakog kandidata (bodovanje kandidata po osnovu: stručne spreme, naučnog zvanja, izbornog iskustva i uspjeha postignutog na intervjuu) i dostaviti Općinskom vijeću na razmatranje.

IX

Krajnji rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave Javnog oglasa u dnevnom listu.

Pismene prijave se podnose se u zatvorenoj koverti sa naznakom:

“Konkursna komisija“

na adresu Stjepana Radića bb , 72 250 Vitez;

PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA PET ČLANOVA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA-NE OTVARATI”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

OBRASCI ZA PREUZIMANJE:

Prijavni obrazac

Izjava

- Oglasi -

NAJNOVIJE OBJAVE

error: Sadržaj je zaštićen.