viteski.ba logo
Zrak u vitezu
Vrijeme objave: 26.09.23 @ 14:12

Javni oglas za prijem kandidata za polaznike osnovne policijske obuke prvog nivoa u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izborno povjerenstvo u postupku zapošljavanja policijskih službenika – kadeta u činu „ policajac “ u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U skladu s člankom 49. Zakon o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine (“ Službeni glasnik BiH ” br. 27/04, 63/04, 5/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08, 35/09 i 7/12), članak 6. Pravilnik o postupku odabira i zapošljavanja kandidata za sudionike u osnovnoj policijskoj obuci prve i druge razine u Upravi za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine br. 20-07 / 1-02-2-388-1/13. od 07.05.2013., Članak 2. Odluke o pokretanju postupka javnog oglašavanja za zapošljavanje policijskih službenika u aktu „ policajac “ – kadeti u Upravi za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, broj: 20-07-34-2- 668-1/23 od 23.03.2023., Odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka javnog oglašavanja za zapošljavanje policijskih službenika – kadeta u aktu „ policajac “ broj: 20-07-34-2-668-11 / 23 od 25.07.2023, Odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka javnog oglašavanja za zapošljavanje policijskih službenika – kadeti u aktu „ politikac “ broj: 20-07-34-668-17/23 od 20.09.2023, Rješenja za imenovanje Izbornog povjerenstva u postupku zapošljavanja policijskih službenika u činu „ policajac “ – kadet u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine: 20-34 -2-668-8/23 od 15.06.2023., Izmjene i dopune Odluke o imenovanju Komisije za odabir u postupku zapošljavanja policijskih službenika u aktu „ politike “ – kadetu u Upravi za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, broj: 20-07-34-2-668-10 / 23 od 13.07.2023., Članak 9. Poslovnik Komisije o prijemu kandidata za odjele za osnovno policijsko osposobljavanje prve razine u Upravi za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine br. 20-07-34-2-1839-2 / 23 od 19.09.2023. godina, Povjerenstvo za odabir kandidata, r a s p i s u j e

                                                 J A V N I    N A T J E Č A J

Tekst se nastavlja ispod oglasa

         za prijem kandidata za polaznike osnovne policijske obuke prvog nivoa u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH vrši prijem kandidata za pohađanje osnovne obuke – kadeta za čin policajac, kako slijedi:

1.SEKTOR ZA OSIGURANJE VIP OSOBA I OBJEKATA

1.A. – Postrojba za neposredno osiguranje VIP osoba, Odjeljenje za osiguranje i pratnju VIP osoba, Sektor za osiguranje VIP osoba i objekata – 10 kadeta;

1.B. – Postrojba za osiguranje VIP delegacija, Odjeljenje za osiguranje i pratnju VIP osoba, Sektor za  osiguranje VIP osoba i objekata – 9 kadeta;

1.C. – Postrojba za osiguranje VIP objekata, Odjeljenje za osiguranje  objekata, Sektor za osiguranje VIP osoba i objekata – 2 kadeta;

1.D. – Postrojba za osiguranje stranih DKP i rezidencija, Odjeljenje za osiguranje objekata, Sektor za osiguranje VIP osoba i objekata – 21 kadet;

1.E. – Postrojba za osiguranje Banja Luka, Odjeljenje za osiguranje  objekata, Sektor za osiguranje VIP osoba i objekata – 8 kadeta;

                                                                    II

Kandidati koji se prijavljuju na Javni oglas moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:

a)  državljanstvo BiH;

b)  životna dob između osamnaest i trideset i pet godina života;

c)  najmanje IV stupanj školske spreme;

d)  ljekarsko uvjerenje, ne starije od tri mjeseca, kao dokaz o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti

     za rad;

e) da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u BiH kao rezultat

    disciplinske sankcije;

f) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak i da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora

     za krivično djelo, osim za krivična djela protiv sigurnosti saobraćaja, u skladu sa

     krivičnim zakonodavstvom;

g) da nije odbilo da se pojavi pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju

     kao lice optuženo od strane toga tribunala;

h) da mu nije odbijena certifikacija ili da mu privremeno ovlaštenje nije oduzeto od strane IPTF-a.

Kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, da:

a)   ima položen vozački ispit „B“ kategorije;

b)   poznaje rad na računaru.

Ispunjavanje uvjeta utvrđenih ovim oglasom računa se sa danom predaje prijave.

Napomena:

a)Prije donošenja odluke o izboru kandidata za popunu upražnjenih radnih mjesta, predloženi kandidati će, uz ličnu suglasnost, biti predmet osnovne sigurnosne provjere u skladu s postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima stupnja  „POVJERLJIVO“, shodno odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“ br, 54/05 i 12/09), kao i odredbama podzakonskih akata donesenih na osnovu ovog Zakona. U slučaju da predloženi kandidat ne prođe sigurnosne provjere bit će isključen iz procedure izbora i biće predložen sljedeći kandidat sa bodovne liste najboljih kandidata koji taj uvjet ispunjava. U okviru ovih provjera vršit će se i provjera općih uvjeta iz člana 46. stav (1) točka f) Zakona o policijskim službenicima Bosne i  Hercegovine (da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak i da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo, osim za krivična djela protiv sigurnosti saobraćaja, u skladu s krivičnim zakonodavstvom), te stoga kandidati nisu u obavezi dostavljati uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, niti uvjerenje o nekažnjavanju.

b) Provjera općih uvjeta „zdravstvene, psihičke i fizičke sposobnosti“ utvrdit će se u postupku selekcije od strane nadležne zdravstvene institucije, te kandidati nisu obavezni dostavljati posebno ljekarsko uvjerenje. Kandidati koji ne zadovolje opći uvjet „zdravstvene, fizičke i psihičke sposobnosti za rad“ biće isključeni iz dalje procedure odabira i biće predložen sljedeći kandidat bodovne liste najboljih kandidata koji taj uvjet ispunjava.

                                                                 III

Uz potpisani prijavni obrazac (koji možete preuzeti ovdje), neophodni dokumenti koji se dostavljaju, u originalu ili ovjerenoj kopiji su:

a)  uvjerenje o državljanstvu BiH ne starije od 6 mjeseci;

b)   izvod iz matične knjige rođenih;

c)  diplomu o najmanje završenom  IV stupnjem školske spreme, odnosno diploma mora biti nostrificirana ako škola nije završena u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj   državi nakon 06.04.1992. godine;

d) izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da kandidat nije otpušten iz organa

    državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH ili iz vojne 

    službe;

e)  izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da protiv kandidata nije pokrenut

     krivični postupak, i da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo, osim za

     krivična djela protiv sigurnosti saobraćaja, u skladu s krivičnim zakonodavstvom;

f)  izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da kandidat nije obuhvaćen

    odredbama člana IX stav 1. Ustava BiH;

g) ovjerenu izjavu da kandidat posjeduje položen vozački ispit „B“ kategorije ili ovjerenu

    kopiju vozačke dozvole ako kandidat na to pristaje;

h) dokaz o poznavanju rada na računaru (ovjerena kopija certifikata, uvjerenja ili

    svjedočanstva). Kao dokaz poznavanja rada na računaru ne dostavljati: potvrdu ili

    uvjerenje pravne osobe ili ustanove u kojoj je kandidat bio u radnom odnosu, jer isti nisu

    registrirani za obavljanje te djelatnosti, te kao takvi dokazi nisu valjani.

                                                                      IV

Postupak testiranja kandidata sastoji se od:

a)    test općeg znanja (poseban pisani test, interpretacija, esej i gramatika);

b)    test fizičke sposobnosti (morfološki status i motoričke sposobnosti);

c)   intervju;

 g)   ljekarski pregled, uključujući psiho test i intervju.

Kandidat koji ne ostvari eliminacioni prag bodova na jednom od testova (testovi iz tačke a, b, i c) ili se utvrdi da ne zadovoljava kriterije pod točkom g. isključuju se iz daljeg procesa odabira.

U slučaju da veći broj kandidata nakon provedenog testiranja ostvari isti broj bodova, Komisija prednost daje kandidatu ženskog pola.

Test općeg znanja obuhvatit će pitanja iz sljedećih oblasti: Ustavnopravno uređenje Bosne i Hercegovine, Upravno pravo i organizacija uprave u Bosni i Hercegovini, Zakon o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, Zakon o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine, Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja u institucijama BiH, Krivični zakon Bosne i Hercegovine, Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine i Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine.

Kompletna procedura provjere kandidata vršit će se u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, Pravilnikom o postupku izbora i zapošljavanja kandidata za polaznike osnovne policijske obuke prvog i drugog nivoa u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, Odlukom o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne policijske obuke prvog i drugog nivoa u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne policijske obuke prvog i drugog nivoa u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, te Poslovnikom o radu Komisije za prijem kandidata za polaznike osnovne policijske obuke prvog nivoa u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, koji su dostupni na web stranici Direkcije. Navedene propise možete preuzeti ovdje.

Trajanje osnovne obuke za kadete za čin policajac traje 30 sedmica i obavlja se u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u Mostaru. Kadet koji dobrovoljno napusti pohađanje osnovne obuke ili svojom krivicom bude isključen s obuke, dužan je nadoknaditi srazmjerne troškove obuke.

Nakon uspješno završene obuke kandidati će biti raspoređeni prema potrebama službe unutar Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine. Po zasnivanju radnog odnosa probni rad traje dvanaest mjeseci.

Kandidati koji su dokumentaciju dostavili preporučenom poštom će biti pozivani putem telefona ili obaviješteni putem e-maila, a istima će prilikom pristupanja pismenom testu biti uručena potvrda o dodijeljnoj šifri.

Za pismenu provjeru znanja kandidati će biti pozvani putem zvanične web stranice Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH prema dodijeljenim šiframa.

Za provjere fizičke sposobnosti, ljekarski pregled i intervju, kandidati će biti pozivani samo putem zvanične web stranice Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH prema dodijeljenim šiframa za svakog kandidata.

Konačna lista izabranih kandidata biće objavljena na oglasnoj ploči u sjedištu i na zvaničnoj web stranici Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH.

U skladu s odredbama člana 4. Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, struktura policijskih službenika u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine treba da odražava nacionalnu strukturu stanovništva BiH prema popisu stanovništva iz 1991. godine.

Nijedna aplikacija neće biti izuzeta iz razmatranja isključivo na osnovu pola, rase, boje kože, jezika, religije, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, pripadnosti nacionalnim manjinama, imovine, rođenja ili drugog statusa kandidata.

                                                                              V

Prijava na Oglas s potrebnim dokumentima se podnosi na obrascu koji se može preuzeti na web stranici Direkcije (www.dkpt.ba) ili u sjedištu Direkcije (kancelarija broj BG02 – prizemlje), u zatvorenoj kuverti s naznakom „NE OTVARATI“, neposrednom predajom u navedenu kancelariju svakim radnim danom od 10,00 do 14,00 sati ili putem pošte-preporučeno na adresu:

 Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine

               „Javni natječaj za prijem kandidata za polaznike osnovne policijske obuke

            prvog nivoa u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine“

                                         Aleja Bosne Srebrene bb,  71000 Sarajevo.

                                         Rok za predaju prijava na Javni oglas je

                         30 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama.

Kandidat je u obavezi da uz svojeručni potpis na prijavnom obrascu upiše broj lične karte i datum i mjesto izdavanja iste.

Kandidati koji svoje prijave s dokumentacijom dostavljaju putem pošte-preporučeno u zatvorenoj kuverti  s naznakom „NE OTVARATI“, obavezni su na poleđini kuverti te napisati i svoje kontakt podatke i to: ime i prezime, adresu prebivališta/boravišta, mjesto stanovanja, kontakt telefon i e-mail adresu.

Kandidat je obavezan da popuni obrazac u potpunosti i svojeručno ga potpiše, u suprotnom prijava će se smatrati neurednom i bit će kao takva odbačena.

Također, prijave na Javni natječaj koje ne budu dostavljene na propisanom obrascu neće biti uzete u razmatranje.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu OVJERENE neće se uzimati u razmatranje.

Nakon završene konkursne procedure dokumentacija se neće vraćati, a kandidati na lični zahtjev istu mogu preuzeti u prostorijama Direkcije, u roku od tri mjeseca.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na sljedeći broj telefona:

033/779-084, 033/779-007.

SPISAK LITERATURE POTREBNE ZA PRIPREMU KANDIDATA:

– Ustav Bosne i Hercegovine;

– Upravno pravo i organizacija uprave u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 32/02,102/09 i 72/17);

– Zakon o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 27/04, 63/04, 05/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08, 35/09 , 7/12 i 42/18);

– Zakon o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 36/08);

– Krivični zakon Bosne i Hercegovine;

– Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 3/03, 32/03, 36/03, 26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46/06, 76/06, 29/07, 32/07, 53/07, 76/07, 15/08, 58/08, 12/09, 16/09, 93/09, 72/13  65/18);

– Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17);

– Uputstvo o načinu vršenja uredskog poslovanja u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 30/15, 7/16 i 52/16).

Broj: 20-07-34-2-1839-3/23                                                                                                                                                                                                       

Dana: 19. septembar 2023. godine

Sve buduće informacije vezano za ovaj Javni oglas  biće objavljivane na web stranici Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH u rubrici “Konkursi”.

Oglasi
LM