viteski.ba logo
Zrak u vitezu
Vrijeme objave: 22.11.23 @ 16:46

Centralna banka Bosne i Hercegovine provela je anketu o kreditnoj aktivnosti banaka u trećem kvartalu i očekivanjima za četvrti kvartal 2023. godine, a uzorak predstavlja osam najvećih banaka u BiH. Rezultati ankete pokazuju da su banke u BiH i u trećem kvartalu 2023. godine nastavile s pooštravanjem kreditnih standarda poduzećima i za kratkoročne i za dugoročne kredite.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Banke imaju blago pesimističan pogled na potražnju stanovništva za kreditima u četvrtom kvartalu 2023. godine, dok se istovremeno očekuje veća potražnja poduzeća za kreditnim linijama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U pogledu uvjeta odobravanja kredita poduzećima, kamatne marže, zahtjevi naplate kao i provizije i naknade imale su neto efekat pooštravanja, kao i u prethodnom kvartalu. Nasuprot tome, u pogledu maksimalnog iznosa kredita došlo je do neto učinka ublažavanja, dok je ročnost ostala nepromijenjena. Iako je potražnja poduzeća za kreditima nastavila da raste, došlo je do neznatnog povećanja udjela odbijenih zahtjeva za kredite poduzetnicima u trećem kvartalu u odnosu na prethodno tromjesečje. Inače, prema izvješćima banaka, potražnja za dugoročnim kreditima veća je od potražnje za kratkoročnim kreditima.

U pogledu očekivanja za četvrti kvartal 2023. godine, iz anketnih odgovora vidljivo je da će standardi za odobravanje kratkoročnih, ali i dugoročnih kredita poduzećima ostati nepromijenjeni. Istovremeno, banke očekuju da će doći do povećanja potražnje poduzeća za kratkoročnim i dugoročnim kreditima ili kreditnim linijama u četvrtom kvartalu 2023. godine.
Kad su u pitanju kreditno stanovništvo, banke navode da je u trećem kvartalu 2023. došlo do neznatnog pooštravanja standarda za potrošačke i nenamjenske kredite, dok su standardi za odobravanje stambenih kredita ostali nepromijenjeni.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vezano za uvjete odobravanja kredita stanovništvu, navodi se da su smanjene provizije i naknade te produženi rokovi utjecali na ublažavanje, dok su nastavili da se pooštravaju uvjeti vezani za zahtjeve kolaterala na kreditnom stanovništvu u trećem kvartalu 2023. godine.

U skladu s tim okolnostima, u trećem kvartalu je udio odbijenih zahtjeva za odobrenje kredita stanovništva znatno povećan u odnosu na prethodni kvartal. Inače, banke su priopćile da je u trećem kvartalu 2023. godine došlo do rasta potražnje stanovništva za stambenim, kao i za potrošačkim i nenamjenskim kreditima.

Glavni razlozi koji su utjecali na povećanje potražnje za kreditima vezani su za povećanu nabavku trajnih potrošačkih dobara, kupovinu nekretnina i drugi izvori financiranja stanovništva, dok je štednja stanovništva imala negativan utjecaj na potražnju stanovništva.

Što se tiče očekivanja za četvrti kvartal 2023. godine banke predviđaju da će doći do pooštravanja standarda za kreditno stanovništvo. Također, banke imaju blago pesimističan pogled na potražnju stanovništva za kreditima u četvrtom kvartalu, pa se očekuje smanjenje potražnje za potrošačke i nenamjenske, kao i za stambene kredite.

Oglasi
LM