viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 20.04.24 @ 10:57
OGLAS

Državni ministri uskoro bi trebali razmatrati Prijedlog odluke o utvrđivanju Plana prijama kadeta u policijske agencije na razini Bosne i Hercegovine u 2024. godini za Državnu agenciju za istrage i zaštitu (SIPA), Direkciju za koordinaciju policijskih tijela i Graničnu policiju.

SIPA planira izvršiti odabir 15 kadeta za čin policajac te 15 kadeta za čin mlađi inspektor.

OGLAS

– Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji Agencije sistematizirano je 680 radnih mjesta policijskih službenika od kojih je trenutno popunjeno 525 radnih mjesta, a upražnjeno je 155. 

OGLAS

Napominju da je do kraja 2024. planiran prestanak radnog odnosa u Agenciji 15 zaposlenih po osnovu zakonom propisanih uvjeta za prestanak radnog odnosa.

OGLAS

– S obzirom na naprijed navedeno nesporno je da Agencija u 2024. može planirati prijam još 15 kadeta za čin “mlađi inspektor”, jer njihovim prijamom neće biti prekoračena gornja granica dozvoljenog broja zaposlenih u Agenciji od 789 izvršitelja, a također i broj radnih mjesta policijskih službenika u činu mlađi inspektor koja će se popuniti putem prijama kadeta, sve u skladu s Odlukom o načinu popunjavanja upražnjenih radnih mjesta za čin mlađi inspektor u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu – stoji u Prijedlogu odluke.

U Direkciji za koordinaciju policijskih tijela, utvrđuje se prijam 50 kadeta u činu policajac u 2024.

Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Direkciji ukupno je predviđeno 1.268 zaposlenih, od čega 1.135 policajaca, od kojeg broja je trenutno popunjeno 766 radnih mjesta sa 29. veljačom ove godine, pri čemu se vodi računa da ukupan broj ne prelazi 877.

– Prijedlogom Odluke je precizirano da u 2024. se raspiše javni oglas za prijam 50 kadeta u početnom činu policajac, koje bi 01. rujna 2025. bili upućeni na školovanje u Agenciju za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, po prethodno utvrđenom dogovoru i raspoloživim kapacitetima i odobrenim sredstvima Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, a koje bi trajalo do 30. ožujka 2026.

Direkcija je popunjena  sa oko 67,98 posto i taj će se postotak u narednom periodu smanjiti zbog odliva kadra uslijed umirovljenja policijskih službenika za 2024. okvirno 55, 2025.  okvirno 60 i 2026. okvirno 50, kao i u manjem obimu i drugi razlozi prestanka radnog odnosa (sporazumni prestanak, smrt, penzioniranje po osnovu invalidnosti…), a nedostatak policijskih službenika kontinuirano se odražava na normalan proces rada – navodi se.

Nadalje, na ukupan broj zaposlenih policajaca na mjesečnoj razini u prosjeku je kontinuirano oko 50 na bolovanju.

– Otvaranjem novih objekata diplomatsko-konzularne mreže, kao npr. Konzulata u Trebinju, poslova pratnje novca Centralne banke BiH i pratnje dokaznog materijala, znatno je povećan obim poslova iz nadležnosti štićenih osoba, čime je došlo do povećanja sveobuhvatnog obima poslova iz nadležnosti Direkcije – stoji u Prijedlogu.

Dugogodišnji problem nepokrivenosti državne granice posljednjih godina povećao se zbog velikog broja ilegalnih migranata, otvaranja novih graničnih prijelaza, a što se negativno reflektiralo na efikasno obavljanje poslova i zadataka iz nadležnosti Granične policije BiH i dovelo do potrebe angažiranja policijskih pripadnika iz agencija u sastavu Ministarstva sigurnosti BiH, ali i i iz Ministarstva unutarnjih poslova RS-a.

Kako kažu, konstantna kadrovska nepopunjenost policijskim službenicima, naročito je izražena u prethodnim godinama, zbog  odlaska velikog broja policijskih službenika u mirovinu, u druge agencije ili zbog drugih razloga, tako da Graničnoj policiji BiH trenutno nedostaje 650 policijskih službenika ili 26,8 posto od sistematiziranog broja, od čega u činu “policajac” nedostaje njih 386.

Problematizira se i činjenica da Zakon o proračunu institucija BiH za ovu godinu nije usvojen, te da je na snazi instrukcija o privremenom financiranju institucija. Nakon što se odobri proračun za svaku fiskalnu godinu, izvršit će se zapošljavanje policijskih kadrova iz ovog plana najkasnije u roku od 90 dana od datuma predviđenog dinamikom.

OGLAS
OGLAS
Oglasi
LM