viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 30.04.24 @ 12:52
OGLAS

Vlada Federacije BiH utvrdila je u utorak na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, koji će biti upućen u parlamentarnu proceduru.

U razlozima za donošenje ovih izmjena i dopuna Zakona predlagatelj, između ostalog, pojašnjava da je provedbom Zakona utvrđeno da nedostaje provedbeni propis kojim se konkretnije uređuje problematika deponija otpada, te se novim člankom (33a) uređuje oblast koja se odnosi na deponije, a koja će biti detaljno definirana u provedbenom aktu čija će izrada uslijediti nakon stupanja na snagu ovog zakona.

OGLAS

Pravne pretpostavke za pravilnu i potpunu primjenu zakona u praksi
Pedlagatelj također navodi da su u prethodnim izmjenama i dopunama Zakona bile inkorporirane posebne kategorije otpada koje nisu bile u potpunosti podržane kaznenim odredbama, te da se ovim izmjenama i dopunama pristupilo njihovom uređenju u smislu definiranja iznosa novčanih kazni prema težini učinjenog prekršaja.

OGLAS

Usvajanjem predloženih izmjena i dopuna, kako ukazuje predlagatelj, stvaraju se pravne pretpostavke za pravilnu i potpunu primjenu zakona u praksi. Iz resornog ministarstva također ističu da su nadležni organi uprave i relevantni inspektorati uputili inicijative za nužnost revidiranja odredbi Zakona o upravljanju otpadom. Predloženim izmjenama i dopunama je, između ostalog, uvršten pojam cirkularne ekonomije koja kao ekonomski model promovira održivo iskorištavanje resursa putem smanjenja otpada, recikliranja, obnavljanja i ponovne upotrebe materijala i proizvoda, a koja ima u fokusu da se vrijednost proizvoda, materijala i resursa održava što je duže moguće,  te da se otpad i gubici svedu na najmanju moguću mjeru.

OGLAS

Centar za upravljanje otpadom
Izvršena je i dopuna pojma “Centar za upravljanje otpadom” na način koji je prema strategijama zaštite okoliša i terminologiji prihvatljiviji, u smislu da je navedeno koje vrste centara mogu biti u terminologiji zakonodavstva upravljanja otpadom. Dopunjen je i članak 49. koji se odnosi na definiranje nadležnosti inspekcijskog nadzora za “noviju regulativu”, a odnosi se na posebne kategorije otpada. Revidirane su odredbe u članku 53. koji se odnose na kaznene odredbe za pravne osobe, te je izvršena i dopuna članka 58. koji se odnosi na nadležnost i rokove donošenja propisa, odnosno provedbenih akata koji se odnose na odlaganje otpada na deponije.

OGLAS
OGLAS
Oglasi
LM