viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 30.04.24 @ 16:48
OGLAS

Vlada Federacije BiH usvojila je danas na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i Odluku o Programu utroška sredstava Kapitalnih transfera drugim razinama vlasti i fondovima – Transfer za izgradnju autocesta, brzih cesta, magistralnih i drugih cesta u iznosu od 22.000.000 KM.

Korisnici transfera su županije, gradovi, općine i fondovi (županijske direkcije/uprave za ceste) u Federaciji BiH, a svrha predmetnog transfera je poboljšanje cestovne infrastrukture i sigurnosti u cestovnom prometu regionalnih, lokalnih cesta, te gradskih i općinskih ulica. Dio ovih sredstava se nalazi na posebnom računu za upravljanje razvojnim sredstvima za implementaciju sredstava namijenjenih za financiranje kapitalnih infrastrukturnih projekata u okviru Jedinstvenog računa, a ostatak potrebnih sredstava će se osiguravati sukcesivno u skladu sa potrebama za realizaciju projekata.

OGLAS

Raspodjela sredstava vršit će se na osnovu provedenog javnog poziva, a bit će dodjeljena korisnicima sredstava u skladu sa odobrenim projektima, a na temelju podnesenih zahtjeva na javni poziv koji će raspisati Federalno ministarstvo prometa i komunikacija.

OGLAS

Javni poziv za dodjelu ovih sredstava objavit će se na službenoj web stranici Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, te najmanje u dva dnevna lista velikog tiraža.

OGLAS
OGLAS
OGLAS
Oglasi
LM