viteski.ba logo
Zrak u vitezu
Vrijeme objave: 05.02.24 @ 13:48

Županijsko tužiteljstvo Srednjobosanske županije u suradnji Federalnom upravom policije Sarajevo provodilo je složenu istragu protiv bivšeg ravnatelja Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica, Eldana Lokmića.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Istraga je rezultirala podizanjem optužnice pred Županijskim sudom u Novom Travniku zbog osnovane sumnje da je optuženi Eldan Lokmić počinio produženo kazneno djelo zlouporaba položaja ili ovlasti iz članka 383. stavak 3. u vezi sa člankom 1. Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u sticaju sa produženim kaznenim djelom „sklapanje štetnog ugovora“ iz članka 252. stavak 2. u vezi sa stavkom 1. Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, a sve u vezi sa člankom 54 i 55. istog Zakona. Predmetna optužnica potvrđena je u cijelosti od strane Županijskog suda u Novom Travniku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pod točkom 1. optužnice, optuženom se stavlja na teret da je dana 09.12.2015. godine, u Fojnici, općina Fojnica, kao odgovorna osoba i predstavnik Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica, u svojstvu ravnatelja i odgovorne osobe ako je znao da mora imati suglasnost pored Upravnog vijeća i Osnivača kao vlasnika Ustanove s obzirom da je člankom 4. Ugovora o prodaji dijela hotela „NATURA“ u Fojnici kao posebnog dijela zgrade zaključenog između kupca Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica i prodavca „AQUAREUMAL“ d.o.o. Fojnica predviđeno da se dio cijene ugovora realizira na način da se iznos od 707.592,51 KM kupoprodajne cijene knjiži kao izmireno potraživanje koje „Javna ustanova za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica ima prema „AQUAREUMAL“ d.o.o. Fojnica.

Znajući da je Upravno vijeće Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica dao pismeno ovlaštenje na zaključenje ugovora i ispunjenje obaveza shodno članku 4. navedenog ugovora, svjesno i htijući, prekoračio svoje službene ovlasti, te postupio protivno interesima i ciljevima društva Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica kojim je rukovodio, a u namjeri pribavljanja protupravne imovinske koristi za društvo „AQUAREUMAL“ d.o.o. Fojnica istovremeno pričinjavajući štetu društvu Javnoj ustanovi za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica zaključio Sporazum o načinu i realizaciji predmetnog ugovora kojim Sporazumom je izmijenjen članak 4. predmetnog Ugovora te precizirao da se iznos od 707.592,51 KM neće knjižiti kao izmirenje potraživanja koje je društvo Javna ustanova za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica imalo prema gospodarskom društvu „AQUAREUMAL“ d.o.o. Fojnica nego da će navedeni iznos biti avansno uplaćen društvu AQUAREUMAL“ d.o.o. Fojnica na ime kupoprodajne cijene za koje radnje nije imao saglasnost Upravnog odbora i Osnivača kao vlasnika ustanove o navedenim činjenicama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iako svjestan da je predmetni ugovor štetan za pravnu osobu koju zastupa i da da ga sklapa protivno ovlaštenju, te u vremenskom periodu od 09.12.2015. godine do 31.12.2015. godine izvršio avansne uplate na račun društva AQUAREUMAL“ d.o.o. Fojnica i to iznose 01.01.2015 iznos od 500.000,00 KM a potom po potpisivanju Sporazuma iznose i to dan 09.12.2015 godine iznos od 70.000,00 KM i iznos od 26.000,00 KM, a potom na dan 24.12.2015 godine iznos od 280.000,00 KM, te na dan 30.12.2015 iznos od 30.000,00 KM i na dan 31.12.2015 godine iznose od po 20.000,00 KM i 150.000,00 KM na koji način je protivno Ugovoru ostavio aktivnim potraživanja društva Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica, a kako je „AQUAREUMAL“ d.o.o. Fojnica u međuvremenu djelimično izmirila obaveze obračunskim plaćanjem- cesijama tako da je ukupna vrijednost nenaplaćenih potraživanja sa 25.12.2023. godine u iznosu od 345.156,72 KM ostalo kao nenaplaćeno.

Navedenim avansnim isplatama dodatno je oštetio Javnu ustanovu za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica kojim upravlja i njegovu likvidnost, svjestan da prekoračenjem svojih ovlasti pribavlja imovinsku korist društvu „AQUAREUMAL“ d.o.o. Fojnica u iznosu koji prelazi 50.000,00 KM, a što je i htio.

Pod točkom 2. predmetne optužnice, optuženom se stavlja na teret da je u periodu od 03.02.2016. godine do 22.09.2016. godine, kao odgovorna osoba i predstavnik Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica, u svojstvu ravnatelja i odgovorne osobe prekoračio svoje službene ovlasti kao ravnatelj, postupio suprotno članku 32. Statuta Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica od ožujka 2014. godine kojim je propisano da ravnatelj zastupa i predstavlja Ustanovu bez ograničenja u okviru registrovane djelatnosti osim zaključenja Ugovora o prodaji i nabavci stalnih sredstava čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 50.00,00 KM kada mora imati suglasnost Upravnog vijeća i zaključivanje pravnih poslova kojima se stiču, prodaju ili opterećuju nekretnine, a za koje pravne poslove mu je potrebna suglasnost Upravnog odbora i Osnivača kao vlasnika Ustanove, dana 03.02.2016. godine zaključio Ugovor o vršenju kreditnih obaveza PKG-00300126 zaključen između Bor banke d.d Sarajevo, NCF d.o.o. Fojnica –korisnik kredita i Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica –sudužnik kredita kojim Ugovorom je predviđen plasman kreditnih sredstava do iznosa 7.000.000,00 KM, i to po Ugovoru o dugoročnom kreditu br. PR-100100296 od 05.02.2016. godine u iznosu 6.100.000,00 KM, po Ugovoru o dugoročnom kreditu br. PR-100100298 od 14.04.2016. godine u iznosu od 500.000,00 KM, i po Ugovoru br, PR-100100324 o dugoročnom kreditu od 22.09.2016. godine u iznosu od 400.000,00 KM.

Svjestan da kao zakonski zastupnik društva Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica čije interese zastupa dovodi u poziciju sudužništva za preuzete kreditne obaveze društva NCF d.o.o. Fojnica i da u slučaju neredovne otplate kredita banka može od sudužnika Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica zahtijevati otplatu cjelokupnog duga po kreditu, znajući da su ugovori o kreditu za koje je jamčio kao solidarni dužnik štetni za pravnu osobu koju zastupa jer je u vrijeme neposredno prije zaključivanja navedenih ugovora znao da će Bor banka d.d. Sarajevo odobriti kreditna sredstva društvu NCF d.o.o. Fojnica uz isključivo sudužništvo Ustanove te znajući da je banka odbila zahtjev za kredit društva NCF d.o.o. Fojnica iz razloga neurednog izvršavanja kreditnih obaveza i negativnog iskustva koje je banka imala sa njegovim većinskim vlasnikom „AQUAREUMAL“ d.o.o. Fojnica, te da je za odobrenje kreditnog plasmana neophodna dokapitalizacija u minimalnom iznosu od 100.000,00 KM kojim bi se promijenila vlasnička struktura i Javna ustanova za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica dokapitalizacijom postala vlasnikom udjela u osnovnom kapitalu društva NCF d.o.o. Fojnica te da se radi o novoosnovanom društvu NCF d.o.o. Fojnica koji nema kreditni rejting, te da je isključivo sudužništvo Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica uslov za odobrenje kredita o čemu je upoznat i aktom Bor banke od 25.12.2015. godine, svjestan da na takav način može dovesti u pitanje poslovanje i likvidnost i da može prouzrokovati štetu po društvu čije interese štiti znajući da je člankom 18. Statuta Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica od ožujka 2014. godine propisano da je Ustanova odgovorna za svoje obaveze cjelokupnom imovinom i sredstvima kojima raspolaže, te da je člankom 32. istog Statuta propisano da je za zaključivanje pravnih poslova kojima se stiču, prodaju ili opterećuju nekretnine potrebna suglasnost i Osnivača kao vlasnika Ustanove koju nije imao, nakon izvršene dokapitalizacije kojom je Javna ustanova za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica postalo vlasnikom 98,235 % udjela u ukupnom kapitalu društva NCF d.o.o. Fojnica koja dokapitalizacija je izvršena isključivo kako bi Ustanova ulaskom u vlasničku strukturu istog društva po osnovu imovinske odgovornosti odgovaralo za sve obaveze po kreditima koje će imati kao sudužnici, znajući da se radi o štetnim ugovorima i da ih zaključuje protivno ovlaštenjima što je i htio, te zaključio ugovore u ime Ustanove koja je kao solidarni dužnik jamčila u svojstvu sudužnika, nakon čega je društvo NCF d.o.o. Fojnica neposredno nakon odobrenja i plasmana kreditnih sredstava u iznosu od 7.000,000,00 KM obaveze po navedenom kreditu nije izvršavalo što je za posljedicu imalo direktnu odgovornost Ustanove za obaveze isplata po kreditu Bor Banke d.o.o. Sarajevo u iznosu od 3.240.231,49 KM plaćenih anuiteta i pripadajućih kamata sa danom 25.12.2023. godine, a koje obaveze će nastaviti izmirivati Ustanova do ukupnog izmirenja duga po predmetnom ugovoru, na koji način je Eldan Lokmić doveo u pitanje tekuću likvidnost Ustanove, solventnost, ukupnu zaduženost, financijsku moć i financijsku stabilnost društva i istoj nanio štetu u visini preko 7.000,000,00 KM.

U optužnici je postupajuća tužiteljica predložila sudu na osnovu odredbe članka 71. stavak 1. točka c) i članka 76. KZ F BiH da se osumnjičenom izrekne sigurnosna mjera zabrana vršenja poziva, aktivnosti ili funkcije.

Oglasi
LM