viteski.ba logo
Zrak u vitezu
OGLAS
Vrijeme objave: 22.05.23 @ 18:21
OGLAS

Mjesečni statistički pregled FBiH po županijama je sveobuhvatna publikacija u kojoj se prikazuju rezultati pojedinačnih statističkih istraživanja ili više istraživanja iz istog područja za nivo županije i općina. Podaci su rezultat statističkih istraživanja koje provodi Federalni zavod za statistiku prema Planu provođenja statističkih istraživanja od interesa za FBiH.

Posljednjim pregledom koji je objavljen utvrđeno je da prosječna neto plaća u Federaciji iznosi 1265 KM, što je rast u odnosu na raniji period, no ono što svakako zabrinjava je loš životni standard stanovnika pojedinih dijelova Federacije, posebno Županije Središnja Bosna koja ima najnižu prosječnu plaću u Federaciji. Gledajuću mjesečna izvješća i posljednji objavljeni bilten (04/23) vidljivo je kako jedino Županija Središnja Bosna ima neto plaću u prosjeku ispod 1 000 KM, a ona je za veljaču 2022. iznosila 974 KM. Najviše plaće u prijavljene u Sarajevu i Hercegovačko- neretvanskoj županiji, a najbliže posljednje-plasiranoj Središnjoj Bosni je Zeničko- dobojski prostor s 1 031 KM prosječne plaće. Dakle, 57 KM ili 5,5% više od Srednje Bosne.

OGLAS

Gledajući Središnju Bosni prezentirano je kako su najniže plaće u građevinarstvu, trgovini te djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, a kreću se od 630 do 750 KM. Najviše plaće su u sektoru proizvodnje i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija te stručne, naučne i tehničke djelatnosti gdje je prosječna plaća oko 1 700 KM.

OGLAS

Prosječna neto plaća u ovoj godini iznos 1222 KM.

OGLAS

OGLAS
OGLAS
Oglasi
LM